Divya Prabha Eye Hospital - Hospital in Trivandrum

Divya Prabha Eye Hospital - Hospital in Trivandrum 
Address:
Divya Prabha Eye Hospital
Kumarapuram, Thiruvananthapuram
Kerala, India

Phone . 0471-2442050
Email : info@divyaprabha.in