Chaliyar Hospitals - Nilambur, Malappuram

Chaliyar Hospitals - Nilambur, Malappuram

Address:
Chaliyar Hospitals Pvt.Ltd.,
SH 39,
Nilambur, Malappuram : 679 330
Kerala ,India

Mobile : +971-50-7482098 (UAE)
Email: healthana@yahoo.com