Pariyaram Medical College Hospital - Pariyaram - Kannur

Pariyaram Medical College Hospital - Pariyaram - Kannur

Address:
Pariyaram Medical College Hospital
Pariyaram Kannur : 670502,
Kerala, India

Phone:
0497-2808080, 2808111
Fax: 0497 -2808131
E Mail : kchc@mcpariyaram.com
Website : http://www.mcpariyaram.com/hospital/hospital_index.aspx